sk

Spracovanie osobných údajov

Dotknutá osoba týmto dáva súhlas v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 zo dňa 27. apríla 2017 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) o ochrane a zák. č. 18/2018 Z.z., zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby spoločnosť MP Krásno, a.s., ako prevádzkovateľ spracúvala osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, tel. číslo a e-mailová adresa (ďalej len „Osobné údaje dotknutej osoby“). Osobné údaje dotknutej osoby budú spracúvané od momentu odoslania vyplneného registračného formulára. Osobné údaje dotknutej osoby budú spracúvané za účelom identifikácie dotknutej osoby a na marketingové účely. Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť z databázy osobných údajov prevádzkovateľa vymazané na základe žiadosti dotknutej osoby odoslanej na e-mailovú adresu: marketing@krasno.cz. Pokiaľ dotknutá osoba nepožiada o výmaz osobných údajov z databázy prevádzkovateľa,  osobné údaje dotknutej osoby budú uchovávané po dobu 2 rokov. Po skončení tejto doby uchovávania budú osobné údaje z databázy osobných údajov prevádzkovateľa automaticky vymazané.

 

Dotknutá osoba týmto potvrdzuje, že bola spoločnosťou MP Krásno, a.s.  riadne poučená o tom, že poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov je dobrovoľné a súhlas s ich poskytnutím môže kedykoľvek odvolať,  ako aj o (I.) práve  dotknutej osoby na prístup k osobným údajom, (II.) práve na opravu nesprávnych osobných údajov, (III.) práve požadovať od prevádzkovateľa osobných údajov vysvetlenie v prípade podozrenia, že k spracúvaniu osobných údajov dochádza v rozpore s ochranou súkromného a osobného života dotknutej osoby alebo v rozpore zo zákonom, (IV.) práve požadovať odstránenie protiprávneho stavu najmä blokovaním, opravou, doplnením alebo likvidáciou osobných údajov, a (V) práve obrátiť sa v prípade podozrenia existencie protiprávneho stavu  alebo odmietnutia odstránenia protiprávneho stavu na Úrad na ochranu osobných údajov.